NIEUWS

Chalonhof/Beukenlaan blijkt afruil voor luxe woningen in Soest-Zuid

Bouwbedrijf Van de Grift lijkt onverstoorbaar verder te gaan met zijn plannen voor sociale woningbouw aan de Chalonhof/Beukenlaan. Aktiecomité Chalonhof Groen heeft het dossier van de gemeente opgevraagd. Daaruit blijkt dat Van de Grift 17 juni 2009 een verzoek heeft ingediend voor omvangrijke sociale woningbouw aan de Chalonhof/Beukenlaan. Die sociale woningen blijken echter een afruil te zijn om Van de Grift's plannen voor de bouw van 16 luxe woningen in Soest-Zuid mogelijk te maken. Die zogenoemde 'hoogwaardige vrije sector component' moet komen aan de Bosstraat/Den Blieklaan. Afruil blijkt noodzakelijk op grond van de zogenoemde compensatienormen die de Gemeente Soest stelt.

Nooit enig overleg
Van de Grift voelt zich zó zeker van zijn zaak, dat hij alvast een opvallend verkoopbord op de hoek van de Bosstraat/Den Blieklaan heeft geplaatst. Navraag bij de gemeente leert echter dat er nog geen enkele vergunning is verleend. Het idee voor luxe villa's met de afruil tegen sociale woningen aan de Chalonhof heeft Van de Grift al op 15 mei 2008 bij de Gemeente Soest ingediend. Daarbij heeft nooit enig overleg met de omwonenden van Chalonhof/Beukenlaan plaatsgevonden.

De koppeling van Middelkoop
De koppeling van beide bouwplannen is kort voor de gemeenteraadsverkiezingen op 26 januari 2010 besproken binnen het toenmalige College van Burgemeester & Wethouders. Wethouder Middelkoop heeft een afruil vastgelegd bij de behandeling van de bouwaanvraag voor de Bosstraat/Den Blieklaan. Daarbij zijn drie voorwaarden gesteld:
- bouwvergunningen moeten gelijktijdig worden verleend
- de compenserende woningbouw moet binnen vijf jaar na verlening van de vergunning zijn gecompenseerd (gerealiseerd)
- daarbij moet er, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, worden bedongen dat het compenserende project daadwerkelijk
wordt gerealiseerd

Eénzijdig
Bovendien blijkt op ongeveer tweehonderd meter van de bouwlokatie in Soest-Zuid, iets verderop aan de Bosstraat richting de sportvelden, een project van 22 luxe en zeer dure "rietgedekte Gooische villa's" aangeboden te worden, bekend als plan 'Koudhoorn' van bouwbedrijf Van de Wardt uit Eemnes. Aktiecomité Chalonhof Groen vindt het onbegrijpelijk en niet uitlegbaar dat er zoveel luxe woningen gebouwd kunnen worden in Soest-Zuid, terwijl de sociale afruil éénzijdig wordt neergelegd in de andere wijken van Soest. Dat acht Chalonhof Groen onevenwichtig en niet democratisch. De randen van de Eng zijn belangrijk om het karakter van de gehele Soester Eng in stand te houden. Er is voldoende woningaanbod en er zijn alternatieve lokaties voor sociale woningen, zonder schade te berokkenen aan waardevolle natuur en milieu.

Geen behoefte
In zijn aanvraag van 17 juni 2009 verwijst Van de Grift naar 'het grote succes van de bouw van de starterswoningen aan de Beckeringstraat' [Kameleonstraat, red.] en het nieuwbouwproject 'De Plantago', bestaande uit 25 appartementen aan de Weegbreestraat. Van de starterswoningen langs de Beckeringstraat staan er ruim twee jaar na oplevering maar liefst 7 te koop, in prijs variërend van € 159.000 - € 165.000. Navraag bij de verkopend makelaar leert dat aan de Weegbreestraat eveneens nog altijd 7 appartementen onverkocht zijn, met prijzen tussen € 227.500 en € 240.000. Medio juli stonden in Soest ruim 80 woningen met een prijs lager dan € 200.000 via officiële makelaars te koop. En dan hebben we de uitbreiding van Soesterberg nog niet eens genoemd. Het is overduidelijk dat er geen behoefte is aan nog meer van dergelijke woningen.

Harry Witte
Chalonhof Groen heeft een gesprek aangevraagd met Harry Witte, de lijsttrekker van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) die vóór de verkiezingen diverse moties heeft ingediend om oa. de lokatie Chalonhof/Beukenlaan uit de Structuurvisie te schrappen. Daarmee zou bebouwing uitgesloten zijn. Zijn amendement heeft het eind 2009 met 11 stemmen vóór en 16 tegen net niet gehaald. Binnen het nieuwe College van Burgemeester & Wethouders is Witte namens GGS verantwoordelijk voor oa. ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke ordening, natuurbeleid, wonen, milieu en gebiedsontwikkeling. Witte beslist nu dus ook over mogelijke bouwplannen aan Chalonhof / Beukenlaan.

Zonder draagvlak géén plan
Het nieuwe College heeft zijn programma voor 2010 - 2014 "Soest, waar iedereen meetelt" gepresenteerd. 22 Juni is dat programma in de Gemeenteraad besproken. Een meerderheid van de Raadsfracties ondersteunt de nieuwe koers en ambities van B&W. Een bestuurscultuur met maximale betrokkenheid van de samenleving is een van de speerpunten van beleid, met partnerschap, participatie en draagvlak. In hoofdstuk 4 van het programma is oa. terug te vinden dat het College het groene karakter van Soest wil behouden. Een apartementengebouw langs de randen van de Eng past daar niet bij. In hoofdstuk 5 staat expliciet vermeld dat bouwplannen die géén volkhuisvestelijk of algemene belang dienen en/of géén draagvlak hebben onder de bevolking, níet in behandeling worden genomen.

Wethouder Witte heeft Chalonhof Groen toegezegd de situatie scherp in de gaten te houden. Hij heeft bouwbedrijf Van de Grift in lijn met het College programma geadviseerd de dialoog met de bewoners aan te gaan en hem tevens gemeld dat hij zorg moet dragen voor draagvlak in de omgeving. Chalonhof Groen houdt u op de hoogte en constateert dat de teksten van het opvallende verkoopbord op de hoek van de Bosstraat/Den Blieklaan inmiddels zijn verwijderd.


Noorder Eng

De Soester Eng omvat het karakteristieke, open en glooiende landschap met omzoomde akkers en velden, dat zich bevindt op een stuwwal en uitstrekt van de Lazarusberg via de Chalonhof en ‘de Eng’ langs het groen aan de Heetakker en de Molenstraat tot voorbij de stellingkorenmolen ‘De Windhond’. Sommige mensen denken echter dat de Soester Eng uitsluitend het zuidelijke deel rond de Windhond omvat. Maar dat is niet juist. Ook de zogenoemde Noorder Eng maakt nadrukkelijk deel uit van de Soester Eng. Vooral vanuit de lucht is goed te zien hoe de verschillende groene weiden en landerijen op de Noorder Eng eens onlosmakelijk met de Zuider Eng verbonden waren. De afgelopen decennia is met name de Noorder Eng intensief bebouwd. Nieuwe plannen bedreigen de Noorder Eng en de leefbaarheid en het cultuur- en natuurhistorisch karakter van de Noorder Eng. Een uniek natuurgebied dreigt verloren te gaan.

 

Chalonhof

De Chalonhof is een van de groene zones binnen de Noorder Eng. In 1996-1997 is een rustiek wijkje gebouwd op de helling van dit deel van de Soester Eng langs de Waldeck Pyrmontlaan. Oudere Soesters zullen zich nog herinneren dat hier van 1971 t/m 1991 zwembad De Turf stond. Bij de bouw van de woonwijk is destijds rekening gehouden met het behoud van bestaand natuurschoon, zoals blijkt uit de oude boomgaard (langs Chalonhof 85 – 87 – 89) en het herstel van de glooiende akker die zo karakteristiek is voor de Eng en waar met zekere regelmaat koeien grazen. De Chalonhof maakt deel uit van de Noordelijke Eng. Doordat het wijkje slechts ontsloten wordt door twee wegen via de gedeeltelijk voor verkeer afgesloten Waldeck Pyrmontlaan, heeft het een rustige en groene uitstraling en een uiterst kindvriendelijk karakter. Het is ook een geliefde route voor wandelaars uit de buurt.

 

Bouwplannen

Het Soester Bouwbedrijf Van de Grift heeft plannen om in de Chalonhof een groot en hoog appartementencomplex te bouwen met 21 starterswoningen. Gebleken is dat deze woningen dienen ter compensatie van de bouw van luxueus afgewerkte vrije sectorwoningen in een ander deel van Soest (Bosstraat). [Bron: de Gooi- en Eemlander 14 februari 2010]. Hoewel de plannen officieel nog niet bekend zijn, zijn er al schetsen en ruwe tekeningen in omloop waarin een driehoog appartementencomplex staat gepland op de plek waar nu een vriendelijk weilandje ligt waar schapen lopen die op natuurlijke wijze de begroeïng kort houden.


 

Beukenlaan

Daarnaast wil Bouwbedrijf Van de Grift volgens de laatste berichten maarliefst 12 woningen bouwen op de grond waar nu slechts twee huizen staan, aan Beukenlaan 5 en 7. Deze twee huizen zijn reeds in het bezit van de Soester ondernemer en zullen wat hem betreft zo spoedig mogelijk tegen de grond gaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze bouw wordt gecombineerd met de bouw van het appartementencomplex aan de Chalonhof, om genoeg ruimte te scheppen voor parkeerplaatsen. Of een extra toegangsweg naar de Chalonhof aan de Beukenlaan wordt gerealiseerd, is niet bekend.

 

Bomen vooralsnog gered

Een in de zomer van 2009 aangevraagde en in eerste instantie verleende kapvergunning van alle 9 karakteristieke bomen op die plek onder de algemene noemer ‘opschonen terrein’ verriede de voornemens van Van de Grift en alarmeerde de direct omwonenden. Na alert reageren van diverse bewoners heeft de gemeente naar aanleiding van de ingediende bezwaarprocedures de kapvergunning weer ingetrokken. Daarmee is het eerste gevaar geweken. Echter, in een pagina grote advertentie in de Soester Courant van 25 november 2009 kondigde Van de Grift onder de noemer 'Bouwen met het oog op de toekomst’ gemakshalve toch zijn bouwplannen aan de Chalonhof aan. Zonder enige duidelijkheid te verschaffen en zonder ook maar een enkele vergunning of ontheffing op zak.

 

Structuurvisie

De gemeente Soest heeft de bewoners van Chalonhof/Beukenlaan tot op heden nog niet ingelicht laat staan betrokken bij de plannen. De voorgenomen bebouwing van de Chalonhof/Beukenlaan werd alleen en voor het eerst expliciet in de tweede - en door de Gemeenteraad goedgekeurde - versie van de Soester Structuurvisie genoemd. In de eerste variant van deze visie was de lokatie Chalonhof/Beukenlaan niet als mogelijk bouwterrein aangemerkt. Op die eerste variant was inspraak mogelijk geweest, de tweede en definitieve versie echter liet die optie niet meer toe. De bewoners van Chalonhof/Beukenlaan hebben met verbazing en afkeuring kennis genomen van de gevolgde procedure. De bestuursrechter te Utrecht is verzocht deze gang van zaken te onderzoeken en te toetsen of sprake is van behoorlijk bestuur en een betrouwbare overheid.

 

Zorgen

Bewonerscomité Chalonhof/Beukenlaan Groen maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen.
De belangrijkste redenen op rij:

- bewoners worden niet of nauwelijks geïnformeerd, laat staan betrokken
- zal rekening gehouden worden met de huidige bewoners
- zal het unieke en groende karakter van de wijk bewaakt worden
- wat zal de bouw en het bouwverkeer voor overlast opleveren?
- wat zal de bouw van een driehoog appartementencomplex inhouden voor het landschap en het woongenot? Dit sluit volstrekt niet aan bij de huidige woningen
- hoeveel extra verkeer zal via de toegangsweg aan de Waldeck Pyrmontlaan de Chalonhof binnenkomen en wat betekent dit voor de veiligheid van de omwonenden?
- welke sociale gevolgen hebben de bouw van starterswoningen in de wijk?
- hoeveel extra auto’s en parkeerplaatsen zullen de plannen opleveren?
- wat zal de bouw betekenen voor de bijzondere flora en fauna van de Noordelijke Eng?


Samen staan we sterk

Samen staan we sterk. Bij andere acties van bewoners in wijken in Soest is dat reeds gebleken. Bewoners van de Vosseveldlaan en van Mooi Soestdijk bijvoorbeeld hebben uiteenlopende bouwplannen weten te voorkomen. Door alert en adequaat handelen en gezamenlijk optrekken. Bewonerscomité Chalonhof/Beukenlaan Groen is net gestart en streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak. Het is om die reden van belang dat u uw mening kenbaar maakt. Zelfs als u het niet oneens bent met de bouwplannen is het van belang om u aan te sluiten bij ons initiatief, om ervoor te zorgen dat u goed geïnformeerd blijft. Het betreft immers uw eigen leefomgeving!


U kunt zich aanmelden door een mail te sturen met daarin de volgende informatie:


Ja, ik sluit mij graag aan bij Bewonerscomité Chalonhof/Beukenlaan.

Naam:
Adres:
Huisnummer:
Hoeveel bewoners:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Ik ben wel/niet* bereid om mij in te zetten voor het Bewonerscomité Chalonhof/Beukenlaan Groen, bijvoorbeeld door eens een vergadering bij te wonen of om extra op te letten of er meer over de bouw bekend wordt, hetzij via (informele) contacten binnen de gemeente, danwel in de pers. Bewonerscomité Chalonhof/Beukenlaan Groen werkt onder andere samen met Stichting Vrienden Soester Eng, in het belang van behoud van de gehele Noorder Eng.

*weghalen wat niet van toepassing is


U kunt deze informatie sturen naar info@chalonhofgroen.nl
Links naar andere sites:

www.ivn-eemland.nl
www.hvsoest.nl
www.soestereng.nl
www.soest.nl
www.soesterengh.nl
www.soest-zuid.nl
www.vosseveld.info
www.vrijpolderland.nl
www.eemvallei.nl
www.mooisoestdijk.nl

www.arkemheen-eemland.nl